آشنايي با شرکت

توسعه نرم افزار حلقه های پویا

شرکت توسعه نرم افزار حلقه های پویـا در سال 1394 فعالیت خود را با بهره مندی از دانش آموختگان و متخصصان جوان این آب و خاک با هدف گسترش و تعالی فناوری اطلاعات، ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای کشور آغاز نمود.

این شرکت از ابتدای فعالیت تاکنون با اتکا به دانش، تخصص و تجربه کارشناسـان خود توانسته پـروژه های موفقـی را بر اسـاس آخريـن دستاوردهاي علمـي و فنـي روز در عرصه نرم افزار در کارنامه خود به ثبت برساند.

On the way to mobility with Dynamic Rings

ارزش ها

worthiness

  •  پایبندی به قانون و اخلاق حرفه ای
  •  صداقت در انجام تمامی امور و فعالیت ها
  •  تمرکز بر ایجاد وفاداری در مشتریان از راه تامین نیازها و رفع مشکلات آنها
  •  مدیریت مبتنی بر تفکر سیستمی و بهره گیری از خرد جمعی و مشارکت گروهی